تحقیق درباره اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبیت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دامی

تحقیق درباره اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبیت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دامی

تحقیق درباره اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبیت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دامی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

چكيده:

مدلهاي استفاده شده در ژنتيك كمي عمدتا اثر تجمعي ژنهايي را كه عهده دار ايجاد تنوع در صفات مي باشند مورد توجه قرار مي دهند و فرض اصلي در اين مبحث، تفكيك همزمان بسياري از ژنهاي كوچك اثر مي باشد. اين موضوع مورد ترديد است كه همه ژنهاي مؤثر بر صفات كمي اثرات جزئي داشته باشند و ممكن است برخي از اين ژنها سهم عمده اي در تنوع صفات به خود اختصاص داده باشند. متخصصين ژنتيك مولكولي قادر به تعيين ژنوتيپ آنها با استفاده از   تكنيك هاي مولكولي بوده و قادرند بطور مستقيم نشان دهند كه چگونه تنوع فنوتيپي از تنوع ژنتيكي موجود در ژنوم موجود ناشي مي شود امروزه تكنيك هاي مولكولي و ژنتيك كمي بصورت مكمل يكديگر استفاده مي گردند. دو ديدگاه عمده براي تعيين ژنوتيپ در ژنتيك وجود دارد كه عبارتند از: 1- استفاده از نشانگرهاي غير مستقيم، كه در اين روش تعيين ژنوتيپ با استفاده از نشانگرهايي كه بر روي قطعه كروموزومي خاصي است صورت ميگيرد. 2- ديدگاه ژنهاي كانديدا است كه در اين روش با توجه به اطلاعات موجود، خود ژن كنترل كننده صفت كه پروتئين خاصي را كد مي كند مورد بررسي قرار مي گيرد كه در واقع اين ژنها به عنوان ماركرهاي مستقيم صفات بيولوژيكي و فيزيولوژيكي بكار گرفته مي شوند. اين مقاله سعي دارد در يك نگرش اجمالي برخي از ژنهاي كانديدا براي كنترل صفات مهم اقتصادي يا ژنهاي مرتبط با بروز ناهنجاري هاي ژنتيكي را معرفي كند.

1-  ژن كاپا كازئين (K-Casein Gene):

ژنهاي بخش كازئين شير به چهار گروه عمده K-Casein (با وزن مولكولي 19800 دالتون و 169 اسيد آمينه)، Beta-Casein (با وزن مولكولي 24000 دالتون و 209 اسيد آمينه)، as1-Casein (با وزن مولكولي 23000 دالتون و 199 اسيد آمينه) و as2-Casein (با وزن مولكولي 25000 دالتون و 207 اسيد آمينه) تقسيم مي شوند كه در گاو، بر روي كروموزوم شمار 6 و در گوسفند و بز بر روي كروموزوم شماره 4 قرار گرفته اند. كاپا كازئين يكي از مهمترين پروتئينهاي شير است و توسط ژني با پنج اگزون و چهار اينترون كنترل مي گردد. مقدار پنير توليدي و همچنين مانده گاري شير در خارج از يخچال بطور مستقيم به خصوصيات كاپا كازئين شير بستگي دارد. الل B ژن كاپاكازئين كه حاصل بروز جهش نقطه اي (T/C) در موقعيت اگزون 4 مي باشد موجب بالا رفتن راندمان توليد شير به پنير مي شود در كاتالوگهاي اسپرم ژنوتيپهاي BB يا AB بيانگر ژنوتيپ هاي مطلوب براي توليد شير مورد استفاده در كارخانجات پنيرسازي مي باشد. كه موجب كاهش زمان انعقاد شير و بالارفتن ثبات و استحكام دلمه شدن آن مي شود.

و....