تحقیق درباره رابطه‌ي بين ناهنجاري‌هاي جسمي و آسيب‌هاي حركتي در دانش‌ آموزان

تحقیق درباره رابطه‌ي بين ناهنجاري‌هاي جسمي و آسيب‌هاي حركتي در دانش‌ آموزان

تحقیق درباره رابطه‌ي بين ناهنجاري‌هاي جسمي و آسيب‌هاي حركتي در دانش‌ آموزان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 چكيده:

هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين ناهنجاري‌هاي جسمي (پشت كج، پشت گود و پشت گرد، كف پاي صاف، پاي ضربدري، پاي پرانتزي) و آسيب‌هاي حركتي (شكستگي، در رفتگي، پيچ خوردگي، كشيدگي، زخم و جراحت و كمر درد) در دانش‌آموزان پسر مدارس راهنمايي و متوسطه مي‌باشد. اين تحقيق كه از نوع علي و پس از وقوع است، به صورت ميداني به تجزيه و تحليل نتايج مي‌پردازد. جامعه آماري تحقيق شامل: كليه دانش‌آموزان مقطع متوسطه و راهنمايي مي‌باشد.

نمونه تحقيق كه با روش تصادفي خوشه‌اي انتخاب شده است، شامل: 400 نفر از دانش‌آموزان پسر (200 نفر راهنمايي و 200 نفر متوسطه) مي‌باشد.

اطلاعات مورد نياز توسط مصاحبه آسيب‌هاي حركتي، شامل 7 سئوال و معاينه ناهنجاري جسمي توسط تست نيويورك جمع‌آوري گرديده است. پس از استخراج نتايج براساس نتايج آزمون مجذور خي رابطه معني‌داري بين پاي پرانتزي و شكستگي استخوان، پشت گود و مجموع آسيب‌هاي حركتي، مجموع ناهنجاري‌هاي جسمي و شكستگي استخوان، پشت گرد و پيچ‌خوردگي مفصل، پاي ضربدري و پيچ خوردگي مفصل مشاهده گرديد.

80/5 درصد از دانش‌آموزان داراي ناهنجاري جسمي بودند كه بيشترين ناهنجاري در اندام فوقاني مربوط به عارضه پشت گود با 33/3 درصد و در اندام تحتاني عارضه كف پاي صاف با 30 درصد بوده است.

74/8 درصد از دانش‌آموزان تاكنون در فعاليت‌هاي حركتي دچار آسيب‌ديدگي شده بودند كه شايع‌ترين آسيب جراحت و زخم موضعي با 36/5 درصد و نادرترين آن كشيدگي و پارگي عضله با 5/8 درصد بوده است.

و...